Aukcie.sk | online nakup a predaj bez poplatkov a provizii | vstupenky| nabytok | last minute | notebook Neznámy užívateľ
Pridaj aukciu Podmienky Pomoc Kontakt
Kategórie


Rozšírené
vyhľadávanie
Všeobecné obchodné podmienky

I. Preambula

 

Spoločnosť Aukcie s.r.o., so sídlom Karadžičova 35, Bratislava, IČO 35 801 760 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.: 23046/B je prevádzkovateľom internetového serveru Aukcie.sk.

Spoločnosť Aukcie s.r.o. poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len 'užívatelia'). Užívatelia vystupujú v postavení predávajúcich alebo kupujúcich. Pokiaľ nie je vyslovene v texte týchto všeobecných obchodných podmienok uvedené inak, rozumie sa užívateľom tak predávajúci ako aj kupujúci.

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania www stránok Aukcie.sk (ďalej len 'Aukcie').

 

II. Služby

 

Aukcie s.r.o. poskytuje úžívatelom Aukcií virtuálny obchodný priestor (ďalej len 'služba'), v ktorom môžu užívatelia uzatvárat vzájomné obchody (ďalej len 'obchody'). Obchodný priestor pre užívatelov je vytváraný počítacovými programami, www stránkami a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany Aukcie s.r.o..

Predmetom vzťahu medzi firmou Aukcie s.r.o. a užívateľom je poskytnutie obchodného priestoru, súvisiacich služieb a infraštruktúry poskytovania ponúk a dopytov ostatným užívatelom.

Aukcie s.r.o. nemá možnosť obsah vzťahov medzi užívatelmi ovplyvniť a nie je z obchodov žiadnym spôsobom zaviazaná, pokiaľ tieto všeobecno-obchodné podmienky neustanovujú inak.

Firma Aukcie s.r.o. neručí za obsah a pravdivosť informácií poskytnutých alebo zverejnených jednotlivými užívatelmi. Aukcie s.r.o. nie je povinná kontrolovať ponúkaný tovar/služby a informácie, ktoré o tomto tovare/službe predávajúci uvádza.

 

III. Užívatelia

 

Užívateľ sa zaväzuje uvádzať o sebe pravdivé údaje a poskytnúť spoločnosti Aukcie s.r.o. všetky ním požadované informácie, vrátane telefónneho čísla. Aukcie s.r.o. nie je povinná kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívatelmi.

Pokiaľ užívateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaný, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bol inak povinný, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad.

Užívateľ je jednoznačne identifikovaný prostredníctvom svojho e-mailu a hesla (ďalej len 'registračné meno'). Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme Aukcií pod jeho registračným menom (login, user ID) vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

Užívatelia sa zaväzujú s primeranou starostlivosťou chránit svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračným menom zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Aukcie s.r.o. nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami.

V prípade, že užívateľ je maloletý, berie na vedomie, že ním vykonaný úkon v Aukciách sa považuje za primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku a je ním viazaný rovnako ako ostatní užívatelia.

Užívatelia - kupujúci berú na vedomie, že predávajúci majú k dispozícii základné osobné údaje o užívateľovi, pokiaľ sa užívateľ-kupujúci zúčastnil v predaji organizovanom predávajúcim.

Aukcie s.r.o. je oprávnená jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov resp. konkrétny predaj alebo neuskutočniť príkaz zadaný užívateľom, vo vzťahu ku ktorým nadobudne podozrenie, že:

a) budú zneužívať prevádzkovateľom poskytované služby,

 

b) ich ponuky, informácie, príkazy sú alebo by mohli byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

 

c) predávajúcim ponúkaný tovar je vecou vylúčenou z obchodovania alebo vecou, ktorej predaj napĺňa skutkovú podstatu trestného činu,

 

d) nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,

 

e) je predpoklad, že odmietnu splniť niektorú povinnosť, na ktorú sa registráciou alebo svojím konaním v aukciách zaviazali, najmä že neodovzdajú, nedodajú alebo neprevezmú získaný tovar/služby, prípadne nezaplatia kúpnu cenu,

 

f) bol zneužitý konkrétny predaj alebo sa preukáže fiktívnost jednotlivých užívateľov v danom predaji.

 

IV. Predávajúci

 

Predávajúci, ktorý zamýšla predať svoj tovar prostredníctvom aukcií, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k firme Aukcie s.r.o., ako aj vo vztahu k užívatelom - kupujúcim, že:

a) informácie o svojej osobe, ktoré poskytne firme Aukcie s.r.o. alebo iným užívateľom sú pravdivé,

 

b) ním uvádzané údaje o veci, informácii, predmete, službe, nehmotnom statku, ktoré ponúka sú pravdivé,

 

c) nezamlčuje o tovare/službe žiadne skutočnosti,

 

d) tovar/služba nie je vylúčená z obchodovania, nepochádza z trestnej činnosti a nebola nadobudnutá činnostou, ktorá je v rozpore so zákonom,

 

e) dispozícia tovarom/službou, prevod práv k nemu, resp. jeho šírenie nie je trestné, či už v krajine prevádzkovateľa alebo predávajúceho,

 

f) je výlučným vlastníkom ponúkaného tovaru/služieb a má právo previesť vlastnícke právo k tovaru na tretie osoby, resp. je spôsobilý a oprávnený vykonávať ponúkané služby,

 

g) po dobu trvania predaja nebude tovarom/službou a právami k nemu nijakým spôsobom disponovať,

 

h) ponúkaný tovar/služba nie je zaťažený žiadnym právom tretích osôb,

 

i) ponúkaný tovar/služba netvorí predmet obchodného, daňového, bankového alebo štátneho tajomstva,

 

j) tovar/služba samotná, ako aj ich ponúkanie na predaj nie sú v rozpore s právnymi predpismi a nepriečia sa ani dobrým mravom,

 

k) ponúkaný tovar/službu po skončení predaja predá záujemcovi, ktorý naň nadobudol nárok v súlade s pravidlami predaja.

 

Aukcie s.r.o. môžu s predávajúcim uzavrieť  zmluvu, ktorá môže okrem iného upresnovať jednotlivé ustanovenia týchto podmienok. Účelom takejto zmluvy je marketingovo podporiť predávajúceho, zvýšiť jeho dôveryhodnosť a aj zaručit istú ochranu pred zneužitím týchto všeobecných obchodných podmienok a pravidiel zo strany predávajúceho.

 

V prípade, že firma Aukcie s.r.o. vystupuje ako predávajúci, má okrem práv a povinností ako prevádzkovateľa vo vzťahu k ostatným užívateľom práva aj povinnosti predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

V. Ponuky

 

Firma Aukcie s.r.o. prostredníctvom počítačového programu a vytvoreného systému spracováva kúpne a predajné ponuky jednotlivých užívateľov, pričom s ponukami zaobchádza podľa pravidiel stanovených predávajúcim a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Aukcie s.r.o. je oprávnený zo systémových dôvodov premiestňovať ponuky medzi jednotlivými tovarovými skupinami.

Jednotlivé tovary/služby môžu byť firmou Aukcie s.r.o. prezentované na úvodnej www stránke, čo závisí od konkrétnej dohody medzi predávajúcim a firmou Aukcie s.r.o..

Predávajúci berie na vedomie najmä skutocnosť, že:

a) na ním uverejnenú ponuku sa vzťahjú všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike,

 

b) je povinný uzavrieť s užívatelom obchod, pokiaľ tento získal nárok na jeho tovar/službu,

 

c) mu nebudú doručené ponuky, ktoré nesplňajú podmienky aukcií alebo sú v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami

 

Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom Aukcií.

 

VI. Vznik kúpno-predajného vzťahu

 

Predávajúci je povinný uzavrieť obchod s užívateľom - kupujúcim, pokiaľ daný typ predaja, v ktorom užívatel získal nárok na tovar/službu prebiehal v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami konktrétneho typu predaja.

Nárok na kúpu tovaru/služieb vyplýva užívateľovi-kupujúcemu vždy z pravidiel konkrétneho typu predaja.

 

VII. Ochrana údajov

 

Z dôvodu diskrétnosti a ochrany údajov vystupujú užívatelia na Aukciách pod svojim registračným menom.

Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované v súvislosti s používaním Aukcií budú spracovávané automatickým systémom.

Firma Aukcie s.r.o. prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne a len na účely prevádzkovania Aukcií.

Užívateľom poskytnuté údaje budú použité len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a štatistík užívateľa, pre overenie totožnosti užívatela, na účely zasielania informačných materiálov od firmy Aukcie s.r.o. a predávajúceho.

Užívateľ prehlasuje, že súhlasí, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely a že je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odňať.

Užívateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory od Aukcií.

 

VIII. Hodnotenie predávajúcich

 

Firma Aukcie s.r.o. zaznamenáva informácie o užívateľoch, uskutočnených obchodoch a obchodných partneroch v príslušných obchodoch. Na ich základe vytvorený vlastný úsudok o užívateľovi - kupujúcom alebo predávajúcom môže v rámci Aukcií zverejniť za účelom informovania potenciálnych záujemcov o spoľahlivosti užívateľa - kupujúceho alebo predávajúceho. Získané informácie je firma Aukcie s.r.o. oprávnená používať len na tento účel.

Užívateľ súhlasí, že informácie podľa tohto článku budú v systéme priložené k jeho identifikačným údajom. Firma Aukcie s.r.o. sa zaväzuje neposkytovať údaje podľa tohto článku spolu so skutočnými údajmi o užívateľovi tretím osobám, s výnimkou povinnosti uloženej na základe zákona alebo súdneho konania, ktorého úcastníkom je užívateľ alebo firma Aukcie s.r.o..

 

IX. Zodpovednosť za škodu a záruky

 

Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.

Firma Aukcie s.r.o. neručí za nepretržitú prevádzku Aukcií, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.

Firma Aukcie s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom Aukcií.

Firma Aukcie s.r.o. nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody.

Užívateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane firmy Aukcie s.r.o..

Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

 

X. Prehlásenie užívateľa

 

Užívateľ prehlasuje, že

 

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

 

b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní aukcií,

 

c) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

 

d) jeho úkony pri používaní Aukcií sú považované za vykonané slobodne a vážne,

 

e) registráciou vstupuje do právnych vzťahov s firmou Aukcie s.r.o. a ostatnými užívateľmi.

 

XI. Záverečné ustanovenia.

 

Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade tieto všeobecné obchodné podmienky.

Vzťahy medzi firmou Aukcie s.r.o. a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto kde sa nachádza užívateľ alebo jeho štátnu príslušnost, miesto pripojenia alebo umiestnenie servera Aukcií.

Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Aukcií je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

 


Pokračovať na: vrch stránky | hlavnú stránku
AUKCIE CHARITY AUTO, MOTO CESTOVANIE DETI DOM, BYT, ZÁHRADA DVD, VHS, CD ELEKTRONIKA EROTIKA (18+) FOTO HRY, VIDEOHRY KLENOTY, ŠPERKY KNIHY, ČASOPISY KOZMETIKA, PARFUMY MOBILNÉ TELEFÓNY MÓDNE DOPLNKY OBLEČENIE POČÍTAČE, NOTEBOOKY, SOFTWARE PODNIKANIE A PRIEMYSEL ŠPORT A TURISTIKA VÍNO VSTUPENKY NA KULTÚRU A ŠPORT ZBERATEĹSTVO ZDRAVIE A KRÁSA RÔZNE
Aukcie s.r.o. sa zaoberajú prevádzkovaním vlastných internetových projektov. Základným projektom spoločnosti sú online aukcie Aukcie.sk  (www.aukcie.sk) – internetové obchodné centrum poskytujúce registrovaným užívateľom  obchodný a reklamný priestor.  Aukcie.sk ponúkajú  možnosť výhodného nákupu alebo predaja tovarov a služieb, ako napríklad knihy, dvd, počítače, notebooky, software, vstupenky a iné, viac ako 1000 kategórii. Aukcie.sk ponukajú možnosť nákupu a predaja bez poplatkov a provízií. Vyskýšajte Aukcie.sk ešte dnes, nič vás to nebude stáť, využívanie Aukcie.sk je  ZADARMO.